Το Έργο PROSODOL

Το έργο LIFE PROSODOL, ένα από τα καλύτερα έργα της Ευρώπης για το 2014

 

Σε ειδική τελετή στις Βρυξέλες το PROSODOL βραβεύτηκε ως ένα από τα καλύτερα έργα για το Περιβαλλον τα οποία ολοκληρώθηκαν το 2014.

__________________________________________________________________________ 

Η τελική έκθεση και τα αποτελέσματα του PROSODOL

Διαβάστε όλα τα αποτελέσματα του έργου

 

 

Κατεβάστε την έκθεση του PROSODOL και τα παραρτήματα (η έκθεση είναι στα αγγλικά).

 

Τα σπουδαιότερα αποτελέσμστα του PROSODOL

Παράρτημα 1Παράρτημα 2Παράρτημα 3Παράρτημα 4Παράρτημα 5Παράρτημα 6Παράρτημα 7Παράρτημα 8, Παράρτημα 9 (ab), Παράρτημα 10, Παράρτημα 11Παράρτημα 12Παράρτημα 13, Παράρτημα 14 (abcde), Παράρτημα 15 (abc)

___________________________________________________________________________

PROSODOL was successfully completed on 31 December 2012.

Download all PROSODOL results and outcomes

Choose from the main Menu and read more details for PROSODOL "Actions" and "Results"

______________________________________________

Το Περιβαλλοντικό Πρόβλημα : Απόβλητα Ελαιοτριβείων

Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα ρύπανσης καθώς ανήκουν στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων και για το λόγο αυτό η διαχείρισή τους έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιστημόνων, των τοπικών και κρατικών αρχών αλλά και των τοπικών κοινωνιών.  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των αποβλήτων των ελαιοτριβείων είναι το ιδαίτερα υψηλό οργανικό φορτίο τους το οποίο δεν βιοαποδομείται εύκολα και η υψηλή περιεκτικότητά τους σε πολυφαινολικές ενώσεις οι οποίες προκαλούν την εμφάνιση βιοτοξικών και φυτοτοξικών φαινομένων. Η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους σε φυσικούς αποδέκτες προκαλεί υποβάθμιση των φυσικών συστημάτων και επιβάρυνσή τους με μεγάλες συγκεντρώσεις οργανικών και ανόργανων ενώσεων.

Μεγάλος αριθμός ερευνητικών έργων έχουν χρηματοδοτηθεί αλλά και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς φορείς χρηματοδότησης προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις για τη διαχείρισή τους. Η πλειονότητα των έργων αυτών έχουν σαν κύριο στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών ανάκτησης συστατικών των αποβλήτων (π.χ. πολυφαινολικών ενώσεων) και επαναχρησιμοποίησής τους ως πρώτες ύλες για την παρασκευή διαφόρων προϊόντων αλλά και επεξεργασίας των αποβλήτων προς ελαχιστοποίηση των  περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάθεσή τους. Τα αποτελέσματα των έργων αυτών, αν και ιδιαίτερα επιτυχή, βρίσκουν μέχρι σήμερα περιορισμένη εφαρμογή κυρίως λόγω του υψηλού κόστους τους, στο οποίο είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει μία μεμονωμένη παραγωγική μονάδα.  

Με δεδομένο ότι ελάχιστα έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων και της συνεχιζόμενης επιβάρυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος στις περιοχές διάθεσης, επιστημονικές ομάδες από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας , το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, το Ινστιτούτο CERSAA της Ιταλίας και το Ινστιτούτο CEBAS της Ισπανίας υλοποιούν σειρά δράσεων στα πλαίσια του 4-ετούς έργου PROSODOL, προκειμένου να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις της διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων σε εδαφικούς αποδέκτες και να αναπτυχθούν τεχνολογίες βελτίωσης, αποκατάστασης και προστασίας των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των εδαφών. Παράλληλα με τους κύριους αυτούς στόχους προβλέπεται σειρά δραστηριοτήτων, ενεργειών και δράσεων για την παρακολούθηση των περιοχών διάθεσης με χρήση συγκεκριμένων δεικτών, την ανάπτυξη βιβλιοθήκης πληροφοριών, την επίδειξη εφαρμογής των τεχνολογιών, τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την ενημέρωση κρατικών φορέων.